Política de Privacitat

Informació respecte a la Protección de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: MASSANES PLASTICS SL – B55035562
Adreça: C/ TARRAGONA 58 (POL. IND. CASA NOVA) – (17181) AIGUAVIVA
Contacte: Correu Electrònic – 972394513

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a MASSANES PLASTICS SL tractem les dades que ens facilita per alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i ex treballadors de l’empresa
 • Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
 • Seguretat de l’entitat.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial od’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l’interès vital d’un afectat

5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits

 • Administració de justicia
 • Administració tributaria
 • Agència de Seguretat
 • Bancs i entitats financeres
 • Buffet d’advocats
 • Cossos i forces de seguretat de l’estat
 • Gestoria/Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a MASSANES PLASTICS SL estem tractant dades personals que us concerneix, o no.
Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les dades. MASSANES PLASTICS SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el seu dret de Acces clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Oposició clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ TARRAGONA 58 (POL. IND. CASA NOVA) – (17181) AIGUAVIVA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.
Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.